Facebook

Kategórie
 • OBJEDNAJTE IHNEĎ BEZ ČAKANIA!!!
  •  
 • STROJOVO VIAZANÝ HODVÁB
 • STROJOVO VIAZANÝ VLNE
 • MODERNÝ KOBEREC AKCIE (koberce s krátkym vlasom)
  •  
 • SHAGGY KOBERCE AKCIE 3cm
  •  
 • EXKLUZÍVNY SHAGGY KOBEREC AKCIE
  •  
 • KLASICKÝ KOBEREC AKCIE
  •  
 • AKCIA BEHÚŇ
  •  
 • KOBERCE PODĽA VEĽKOSTI
  •  
 • Moderné koberce podľa farby
  •  
 • KÚPEĽŇOVÝ KOBEREC AKCIE
  •  
 • AKCIA DETSKÝ KOBEREC
Novinky emailom
TOP produkty
Odporúčané produkty
Naši partneri
Osvedčenie
SSL Certificate

Ako mám nakupovať?

Obchodné podmienky

Obchodné podmienky


OBCHODNÉ PODMIENKY A REKLAMAČNÝ PORIADOK – Tic Tac
Outlet, s.r.o.
Predmet úpravy:
Tieto Obchodné podmienky a reklamačný poriadok (ďalej len „OP“) upravujú
podmienky uzatvárania obchodného vzťahu v zmysle zákona č. 40/1964 Zb.
Občiansky zákonník v platnom znení a ochranu spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo
poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku v zmysle zákona č.
102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na
základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových
priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení
(ďalej len „Zákon“). Tieto OP sa vzťahujú na kúpu tovaru ak ich kupuje fyzická osoba
a tento tovar jej neslúži na výkon zamestnania, povolania alebo podnikania (ďalej len
„spotrebiteľ“). OP súčasne upravujú povinnosti predávajúceho, ktorým je spoločnosť
Tic Tac Outlet (ďalej len „predávajúci“), dodávku tovaru, prepravné, balné, platobné
podmienky a reklamáciu chybného alebo poškodeného tovaru.


Objednávka:

 • Po doručení objednávky bude táto objednávka zaevidovaná v systéme
  predávajúceho a vtedy zároveň vzniká obchodný vzťah medzi predávajúcim a
  spotrebiteľom. Objednávka je pre spotrebiteľa záväzná.

Dodacie podmienky:

Tovar je zasielaný spotrebiteľovi prostredníctvom kuriérskej spoločnosti.

 • Tovar bude spotrebiteľovi doručený v závislosti od dostupnosti produktov a
  prevádzkových možností predávajúceho v čo najkratšom čase, štandardne za 5-
  7 pracovných dní od odoslania objednávky, najneskôr však do 30 dní od
  odoslania objednávky. S tovarom bude doručená spotrebiteľovi aj faktúra, ktorá
  slúži ako daňový doklad a zároveň ako záručný list. Dodacie lehoty sú pre rôzne
  druhy tovarov rôzne. 
 • Pokiaľ požadovaný tovar nie je k dispozícii alebo sa počas dodacej doby
  vyskytnú nepredvídané problémy, bude predávajúci informovať spotrebiteľa na
  kontaktnej adrese resp. telefónnom čísle uvedenom pri objednávke.
 • V prípade, že nebude spotrebiteľovi tovar do dohodnutého termínu doručený a
  zároveň spotrebiteľ nebude kontaktovaný, môže zavolať na telefónne číslo
 • 0915 388 055, alebo predávajúceho informovať prostredníctvom e-mailovej
  adresy: office@tictacoutlet.com
 • Tovar sa považuje za prevzatý spotrebiteľom okamihom, keď spotrebiteľ alebo
  ním určená tretia osoba s výnimkou dopravcu prevezme všetky časti
  objednaného tovaru, alebo ak ide o tovar objednaný spotrebiteľom v jednej
  objednávke a tovar sa dodáva oddelene okamihom prevzatia tovaru, ktorý bol dodaný ako posledný, alebo ak sa dodáva tovar pozostávajúci z viacerých dielov alebo kusov okamihom prevzatia posledného dielu alebo posledného kusu.
 • Dovoz tovaru predávajúci zabezpečuje len v rámci územia Slovenskej republiky.

 

STORNOVANIE OBJEDNÁVKY, ZRUŠENIE OBJEDNÁVKY:

 

Stornovanie objednávky

1.Kupujúci je oprávnený stornovať objednávku bez udania dôvodu do 24 hodín od jej odoslania (po 24 hodinovej dobe prevádzkovateľ začne objednávku vybavovať). Kupujúci môže objednávku stornovať e-mailom na adrese office@tictacoutlet.com, resp. telefonicky na čísle 0915 388 055

2. Predávajúci má právo zrušiť objednávku, ak je z dôvodu vypredania zásob alebo nedostupnosti tovaru nie je schopný dodať tovar kupujúcemu v lehote určenej týmito obchodnými podmienkami alebo v cene, ktorá je uvedená v internetovom obchode, pokiaľ sa s kupujúcim nedohodne na náhradnom plnení. O stornovaní objednávky bude kupujúci informovaný telefonicky a/alebo e-mailom.

3. V prípade, že kupujúci už zaplatil za zrušenú objednávku na tovar časť alebo celú kúpnu cenu bude mu táto čiastka vrátená do 15 dní od zrušenia objednávky bezhotovostným prevodom na ním určený účet pokiaľ sa spolu nedohodneme inak.

4. K vlastnému uzavretiu kúpno-predajnej zmluvy dochádza prevzatím tovaru kupujúcim. Kupujúci je oprávnený bez udania dôvodu odstúpiť od zmluvy do siedmych pracovných dni od uzatvorenia zmluvy v zmysle §12 zákona č.108/2000 Z.z.. V prípade odstúpenia od zmluvy sa kupujúci zaväzuje doručiť na vlastné náklady spolu s odstúpením od zmluvy na adresu sídla spoločnosti aj kompletný a nepoškodený tovar vrátane príslušenstva (orignálny doklad o kúpe, záručný list, návod na použitie..) Tovar zasielajte prosím späť v pôvodnom obale.

5. Prevádzkovateľ sa zaväzuje prevziať tovar a vrátiť kupujúcemu zaplatenú kúpnu cenu alebo preddavok v zákonnej lehote do 15 dní odo dňa odstúpenia od zmluvy. Prevádzkovateľ vráti kupujúcemu peniaze po vzájomnej dohode na kupujúcim písomne uvedený účet alebo osobne na prevádzke prevádzkovateľa.

6. V prípade, ak kupujúci nevyjadrí sa jednoznačne o vážného záujmu tovaru písomne resp. počkanie na doobjednanie tovaru, predávajúci nie je povinný dodať tovar kupujúcemu.

Prepravné, balné a platobné podmienky: 

 

Zasielaný tovar je riadne zabalený.

 • K cene tovaru sa pripočítava poštovné v závislosti od jeho hmotnosti a hodnoty
  dodávaného tovaru. Za tovar doručovaný kuriérom (expresnou službou) sa platí
  poštovné s ohľadom na hodnotu, rozmery a hmotnosť tovaru. Presná cena za
  dopravu tovaru bude spotrebiteľovi oznámená až pri telefonickom potvrdení
  objednávky. Balné predávajúci neúčtuje. Doručená faktúra slúži ako záručný list.
 • Cena produktu je stanovená cenníkom predávajúceho, ktorý je zverejnený na
  webových stránkach https://www.facebook.com/tictacoutletslovakia/ alebo na
  https://tictacoutlet.com  (ďalej len „Webové stránky predávajúceho“). Ceny
  uvedené v cenníku môžu podliehať zmenám i bez predchádzajúceho ohlásenia.
  Zmeny cenníka predávajúci zverejní vždy na Webových stránkach
  predávajúceho. Predávajúci si vyhradzuje právo zmeny cien tovarov v
  nadväznosti na zmeny cien výrobcov, dovozcov a pod. Platná cena tovaru bude
  spotrebiteľovi vždy oznámená pri overovaní objednávky. Potvrdením objednávky
  kupujúci súhlasí so zaplatením kúpnej ceny stanovenej predávajúcim.
 • Spotrebiteľ berie na vedomie, že predávajúci má právo odstúpiť od zmluvy v
  prípade, ak spotrebiteľ objednal tovar za cenu, ktorá bola zverejnená v dôsledku
  chyby interného informačného systému predávajúceho v nesprávnej výške,
  pričom predávajúci o tejto chybe následne spotrebiteľa písomne alebo
  telefonicky informuje. V takomto prípade predávajúci oznámi spotrebiteľovi novú
  skutočnú cenu tovaru, ktorá môže byť vyššia ako cena tovaru uvedená v
  dôsledku chyby interného informačného systému predávajúceho, pričom
  spotrebiteľ má právo v prípade ak s novou cenou nesúhlasí odstúpiť od zmluvy
  do 14 dní od doručenia oznámenia o novej výške ceny.

 

Preberanie tovaru: ( áru átvétele )

Pri preberaní tovaru je spotrebiteľ povinný skontrolovať fyzickú neporušenosť
zásielky. Pokiaľ je zásielka viditeľne poškodená a zničená, spotrebiteľ je povinný bez
prevzatia zásielky ihneď kontaktovať predávajúceho na telefónnom čísle 0915 388 055, alebo prostredníctvom e-mailovej adresy zakaznicke: office@tictacoutlet.com a so
zasielateľskou spoločnosťou spísať Zápis o škode na zásielke.

 • Zásielku, ktorá javí známky poškodenia (roztrhnutý obal, deformácie a pod.)
  spotrebiteľ nie je povinný prevziať.
 • Nebezpečenstvo škody na tovare prechádza na spotrebiteľa momentom
  prevzatia tovaru spotrebiteľom alebo jeho splnomocnencom.
 • Spotrebiteľ sa zaväzuje prevziať tovar v dohodnutom termíne na adrese
  uvedenej na objednávke. V prípade, že spotrebiteľ tovar neprevezme v
  dohodnutom termíne a na uvedenej adrese, predávajúci si môže nárokovať náhradu nákladov na doručenie tovaru späť na sklad Tic Tac s.r.o. - GLS DEPO, Komárňanská 2693, 947 01 Hurbanovo, ( pre Tic Tac s.r.o. ) 

Vrátenie tovaru:

 

      Tovar môžete vrátiť až do 10 dní od jeho prevzatia bez udania dôvodu. 

      Výmena tovaru až 15 dní.
      Pokiaľ zistíte, že Vám tovar z nejakých dôvodov farebne nevyhovuje, zašlite nám ho a my Vám ho vymeníme za iný dostupný tovar v našom e-shope.            Tovar zašlite bezpečne zabalený na našu adresu.

 

 • V prípade, že spotrebiteľovi tovar z akéhokoľvek dôvodu nevyhovuje, má právo
  odstúpiť od zmluvy a tovar predávajúcemu podľa § 7 Zákona vrátiť do 14 dní od
  jeho prevzatia, v prípade, že pre konkrétny tovar nebude táto lehota zo strany
  predávajúceho jednostranne predĺžená. Informácie o produktoch, na ktoré sa
  vzťahuje predĺžená lehota vrátenia, sú uvedené v časti Záruka týchto OP.
 • Spotrebiteľ môže odstúpiť od zmluvy aj pred prevzatím tovaru podľa § 7 ods.5
  Zákona.
 • Spotrebiteľ je povinný v prípade odstúpenia od zmluvy, alebo v prípade nevyhovujúceho tovaru zaslať poštou,
  doporučene ako balík na adresu (bez dobierky) a pri tom kontaktovať firmu Tic Tac Outlet na určené telefónne číslo ( 0915 388 055) ešte pred poslaním tovaru späť na určenú adresu o odstúpení od tovaru a o poslaní tovaru späť:

        GLS DEPO, Komárňanská 2693, 947 01 Hurbanovo, ( pre Tic Tac s.r.o. ) 

        ( v prípade vráteného nepoškodeného tovaru do Depa GLS vám firma Tic Tac Outlet vráti späť vaše peniaze prevodom podľa váš                zadaný účet. Komunikácia a postup vybavenia peňazí sa vzťahuje iba po vrátení tovaru do Maďarskej republiky, do Budepešti po                kontrole daného tovaru.)

 • Predávajúci si vyhradzuje právo odmietnuť prevziať zásielku tovaru vrátenú
  formou dobierky. Takto zaslaný tovar predajca neprijíma a bude zaslaný naspäť
  spotrebiteľovi.
 • Spotrebiteľ musí dbať na to, aby tovar vrátil nepoškodený, v pôvodnom
  množstve a v originálnom obale. Zároveň je spotrebiteľ povinný priložiť k
  vrátenému tovaru jednu časť faktúry alebo jej kópiu, prípadne uviesť aspoň jej
  číslo, spotrebiteľovo meno a adresu. Spotrebiteľ má možnosť uviesť dôvod
  vrátenia tovaru, t.j. uviesť, z akého dôvodu mu tovar nevyhovuje. Neuvedenie
  dôvodu vrátenia tovaru však nie je podmienkou na vrátenie peňazí. V prípade, že
  spotrebiteľ dodrží všetky uvedené podmienky pre vrátenie tovaru, predávajúci
  vráti peniaze za vrátený tovar prostredníctvom bankového prevodu najneskôr do
  14 dní odo dňa doručenia oznámenia o odstúpení od zmluvy. Priame náklady na
  vrátenie tovaru znáša podľa § 10 ods. 3 Zákona spotrebiteľ.
 • Spotrebiteľ nemôže odstúpiť od zmluvy a vrátiť tovar, ktorý bol zhotovený podľa
  jeho osobitných požiadaviek alebo tovar, ktorý bol určený osobitne pre jedného
  spotrebiteľa alebo tovar, ktorý vzhľadom na jeho vlastnosti nemožno vrátiť alebo
  tovar, ktorý rýchlo podlieha skaze alebo audiovizuálne diela, zvukové záznamy
  alebo zvukovo - obrazové záznamy, ktoré spotrebiteľ rozbalil (podľa §7 ods. 6
  Zákona).
 • Pri rezervácii tovaru na predajni prostredníctvom telefonického hovoru prebieha
  samotná kúpa produktu až na danej predajni. Preto sa na takýto nákup
  nevzťahuje zákon č 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo
  poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy
  uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení
  niektorých zákonov.

Reklamácie:

 • V prípade, že spotrebiteľ reklamuje chybný alebo poškodený tovar, platia pre
  neho podmienky uvedené v bode Vrátenie tovaru týchto OP. V prípade
  reklamácie tovaru je však spotrebiteľ povinný uviesť druh poškodenia. O
  vybavení reklamácie bude spotrebiteľ informovaný telefonicky v lehote do 15.
  pracovných dní.
 • V prípade, že spotrebiteľ uplatňuje reklamáciu po uplynutí 14-dňovej lehoty, je
  povinný sa spojiť s predávajúcim najskôr telefonicky na telefónnom čísle: 0915 388 055
 • Predávajúci zodpovedá za vady predaného tovaru (podľa §502 Občianskeho
  zákonníka). Práva vyplývajúce zo zodpovednosti za vady nemôže uplatňovať
  ten, na koho bol tovar zmluvne prevedený spotrebiteľom. Spotrebiteľ je povinný k
  účinnému uplatneniu záruky za vady predávajúcemu v záručnej dobe písomne
  oznámiť vady, ktoré tovar má, resp. uviesť, ako sa vady prejavujú a uplatniť si
  právo nároku na odstránenie vady v súlade s platným Občianskym zákonníkom
  (napr. na opravu tovaru alebo výmenu tovaru). Spotrebiteľ je povinný
  reklamovaný tovar odovzdať predávajúcemu kompletný, nepoškodený a v
  originálnom balení.
 • Ak ide o vadu, ktorá bráni tomu, aby sa tovar mohol užívať ako bezchybný, má
  spotrebiteľ právo na výmenu tovaru. Predávajúci nezodpovedá za vady tovaru,
  na ktorý bola poskytnutá zľava a spotrebiteľ bol pri predaji na vadu upozornený.
 • Garancia tovaru od dátumu kúpenia je pol roka, resp. 6 mesiacov.

Škody vzniknuté počas dopravy:

 • Predávajúci zodpovedá za škody vzniknuté na tovare počas dopravy k
  spotrebiteľovi. V prípade, že bude tovar v prípade vrátenia tovaru poškodený
  alebo odcudzený počas dopravy od spotrebiteľa k predávajúcemu, je
  zodpovednosť za škody na tovare na strane spotrebiteľa.

Záruka: 

 • Predávajúci poskytuje na výrobné vady tovaru 24 mesačnú záručnú dobu (záruku) (ďalej len
  „Zákonná záruka“) . V tomto prípade slúži faktúra zároveň aj ako doklad o záručnej dobe. Pri
  niektorých druhoch tovaru môže byť záručná doba predĺžená, čo predávajúci uvedie v OP.
  Záručná doba začína plynúť dňom prevzatia tovaru spotrebiteľom. Pri predaji na telefonickú,
  e-mailovú alebo internetovú objednávku sa dňom prevzatia tovaru rozumie deň, kedy
  spotrebiteľ prevzal tovar od kuriéra. Pozáručný servis predávajúci neposkytuje.
 • Podmienky použitia stránky
  Poskytovanie informácií spoločnosti Studio Moderna
  Kontrolu nad informáciami poskytovanými spoločnosti Tic Tac Outlet máte Vy sami.
  Osobné údaje od Vás vyžadujeme iba v technicky nutnom rozsahu – v rámci procesu
  vytvárania objednávky, pri vytváraní zákazníckeho konta, pri objednávaní nášho
  Newslettera, pri zasielaní otázok prostredníctvom kontaktného formulára alebo v
  prípade zapojenia sa do súťaží. Políčka, ktoré sú označené ako povinné, je potrebné vyplniť, aby mohla byť Vaša objednávka alebo požiadavka spracovaná. Nepovinné údaje sú využívané na optimalizáciu našej ponuky a pre štatistické účely.
 • Využívanie údajov na marketingové účely
  S Vašim výslovným súhlasom a v súlade s platnou legislatívou využívame Vaše
  osobné údaje aj na marketingové účely, najmä na zasielanie informačných
  Newsletterov. Prostredníctvom našich Newsletterov sa môžete dozvedieť
  podrobnosti o našich najnovších výrobkoch či akciách, prečítať si zaujímavé rady,
  recepty či články. Obsah Newsletterov sa znažíme prispôsobiť čo najviac Vašim
  potrebám a požiadavkám a zasielať Vám také reklamné obsahy, ktoré sú pre Vás
  zaujímavé. 

  Cookies

  Za účelom zlepšenia poskytovaných služieb pre Vás a prispôsobenia ponuky Vašim
  potrebám využívajú naše stránky súbory cookies. Súbory cookies sú malé textové
  súbory neosobného charakteru, ktoré sa umiestnia v počítači alebo zariadení pri
  návšteve našej webovej stránky. Každý užívateľ prezeraním našej webovej stránky
  súhlasí s ich používaním a ukladaním do jeho prehliadača. O tejto skutočnosti je
  upozornený pri návšteve našej webovej stránky a svoj súhlas prejavuje ďalším
  prezeraním našej webovej stránky.
  Používanie súborov cookie je možné nastaviť pomocou
Podmienky spracúvania osobných údajov

Prevádzkovateľ webových stránok dostupných na https://www.tictacoutlet.com/ s cieľom ochrany Vašich práv dodržiava nasledovné pravidlá pri spracúvaní Vašich osobných údajov v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov), ďalej len „Nariadenie.“

A) Základné informácie pre Vás ako dotknutú osobu

Pokiaľ používate našu webovú stránku a využívate našich služby, spracúvame Vaše osobné údaje. Ako dotknutá osoba máte právo na nasledovné informácie o nás a o tom, ako s Vašimi údajmi nakladáme.

A.1. Totožnosť a kontaktné údaje prevádzkovateľa

Prevádzkovateľom  informačného systému je spoločnosť  Tic - Tac s.r.o so sídlom Športová 377, Chotín 946 31,  IČO: 51 953 145.  Kontaktný e-mail prevádzkovateľa: office@tictacoutlet.com . Prevádzkovateľ je v zmysle Nariadenia osoba, ktorá určí účely a prostriedky spracúvania osobných údajov.

A.2. Kontaktné údaje zodpovednej osoby

V prípade záujmu kontaktovať nami poverenú zodpovednú osobu sa obráťte e-mailom na: office@tictacoutlet.com. Zodpovedná osoba je nami určená osoba, ktorá nám poskytuje poradenstvo pri dodržiavaní Nariadenia a ďalších predpisov na ochranu osobných údajov. Zodpovedá osoba monitoruje súlad našej činnosti s Nariadením a v prípade potreby spolupracuje s dozorným orgánom, ktorým je na území Slovenskej republiky Úrad na ochranu osobných údajov SR.

A.3. Účely spracúvania, na ktoré sú osobné údaje určené, ako aj právny základ spracúvania

Vami poskytnuté osobné údaje sú spracúvané na rôzne účely a to nasledovne:

 1. a) za účelom vybavenia objednávky, t.j. potvrdenie objednávky, vystavenie daňového dokladu - faktúry, doručenie tovaru, vybavovanie reklamácií, prijatie úhrady za náš tovar. Právny základom takéhoto spracúvania osobných údajov je plnenie povinností, ktoré nám vyplývajú z kúpnej zmluvy uzavretej s Vami prostredníctvom nášho internetového obchodu. Osobné údaje, ktoré o Vás spracúvame: meno, priezvisko, bydlisko, e-mailová adresa, fakturačná adresa, adresa dodania, kontaktné telefónne číslo, IP adresa, webové logy, cookies. Pokiaľ našu stránku navštívite iba ako záujemca o tovar avšak nič si neobjednáte, tak o Vás spracúvame iba údaje o IP adrese, webové logy a cookies. Tieto údaje sú nevyhnutné pre bezproblémové fungovanie našej webstránky (IP adresy a webové logy), avšak ak si neželáte, aby sme o Vás spracúvali údaje cookies, tak toto viete obmedziť v nastavení Vášho prehliadača (viď nižšie v časti D.4. Použitie cookies).
 2. b) v prípade zaregistrovaných používateľov je účelom spracúvania Vaša registrácia a poskytovanie vernostných výhod pre Vás. Právny základ je v danom prípade Váš súhlas, ktorý nám umožňujete spracúvať Vaše osobné údaje na základe ktorých Vás odlišujeme od iných (neregistrovaných) používateľov a poskytujeme Vám rôzne vernostné výhody, najmä úplnú správu Vašich objednávok, archiváciu Vašich recenzií, vernostný zľavový program a virtuálnu knižnicu. Pokiaľ si neželáte byť členom, tento súhlas môžete kedykoľvek odvolať. Osobné údaje, ktoré o Vás spracúvame: e-mailová adresa, heslo,IP adresa, webové logy, cookies, história Vašich objednávok a recenzií v e-shope. V rámci registrácie o Vás taktiež spracúvame aj niektoré z týchto osobných údajov, ak nám ich dobrovoľne poskytnete v nastavení Vášho účtu: meno, priezvisko, údaje o firme, telefón, profilová fotka, dátum narodenia, pohlavie.

Ak pri registrácii na našej webovej stránke uskutočníte registráciu cez sociálne siete (Facebook, Google accounts), tak ako Vaše osobné údaje spracúvame aj údaje, ktoré nám poskytnú tieto sociálne siete, napr.: pohlavie a dátum narodenia. Spracúvame však iba tie údaje, ktoré sami (ako používatelia sociálnych sietí) zadáte do systému sociálnej sietealebo sami vytvoríte prácou so systémom. Pokiaľ si neželáte, aby sme o Vás spracúvali tieto údaje, môžete súhlas na spracúvanie týchto osobných údajov kedykoľvek odvolať.

 1. c) v prípade súhlasu so zasielaním reklamných informácii za účelom propagácie internetového obchoducom a jeho produktov je účelom spracúvania propagovanie nás, nášho internetového obchodu a ponúkaného tovaru. Právnym základom je opäť Váš súhlas, ktorý môžete kedykoľvek odvolať. Osobné údaje, ktoré o Vás spracúvame: e-mailová adresa, IP adresa, webové logy a cookies.
 2. d) pre účely zisťovania Vašej spokojnosti s našimi službamiv rámci programu Overené zákazníkmi evidujeme Vaše údaje a zasielame Vám e-maily na základe ktorých môžete vyjadriť Váš názor, spokojnosť či nespokojnosť s doručeným tovarom a našimi službami, prípadne môžete uviesť pre iných užívateľov recenziu tovaru. Zakaždým keď u nás nakúpite, zisťujeme Vašu spokojnosť prostredníctvome-mailových dotazníkov, ktoré Vám zasielame, pokiaľ v zmysle § 62 zák. č. 351/2011 Z. z. o elektronických komunikáciách, v znení neskorších predpisov neodmietnete zasielanie elektronickej pošty na účely priameho marketingu. Právnym základom pre spracúvanie Vašich údajov náš oprávnený záujmu, ktorý spočíva v zisťovaní Vašej spokojnosti s nákupom u nás. Na zasielanie dotazníkov, vyhodnocovanie vašej spätnej väzby a analýz nášho trhového postavenia využívame sprostredkovateľa spracúvania osobných údajov, ktorým je prevádzkovateľ portálu Heureka.sk. Proti zasielaniu e-mailových dotazníkov v rámci programu Overené zákazníkmi môžete kedykoľvek vyjadriť námietku odmietnutím ďalších dotazníkov pomocou odkazu v e-maile s dotazníkom. V prípade Vašej námietky Vám dotazník nebudeme ďalej zasielať. Osobné údaje, ktoré o Vás spracúvame: e-mailová adresa, IP adresa, webové logy, cookies a v prípade, že to v odpovedi, resp. recenzii uvediete, tak aj Vaše meno a priezvisko.

A.4. Príjemcovia alebo kategórie príjemcov osobných údajov

Príjemcom je v zmysle Nariadenia každá osoba, ktorej poskytujeme Vaše osobné údaje. Robíme to vždy iba vtedy, keď nám to dovoľujú práve predpisy a keď to je nevyhnutné na kvalitné poskytovanie služieb pre Vás. V súčasnosti prichádzajú do úvahy nasledovné kategórie príjemcov, ktorým môžu byť poskytované Vaše osobné údaje:

 1. a) administrátori, programátori a konzultanti, ktorí pracujú pre nás, ale formálne nie sú našimi zamestnancami.
 2. b) poskytovateľ webhostingových služieb
 3. c) externé expedičné stredisko
 4. d) prepravné spoločnosti:  DPD- kuriérska služba

Všetci príjemcovia sú zaviazaní dodržiavať právne predpisy za účelom ochrany Vašich osobných údajov. Príjemcovia tiež nesmú použiť osobné údaje na žiaden iný účel, ako je účel vymedzený vyššie v bode A.3. týchto Podmienok.

Po skončení účelu spracúvania možno osobné údaje ďalej spracúvať len v nevyhnutnom rozsahu na účely štatistiky alebo na účely archivácie, čo sa nepovažuje za nezlučiteľné s pôvodným účelom spracúvania a je to dovolené s ohľadom na zásadu obmedzenia účelu podľa čl. 5 ods. 1 písm. b) Nariadenia. Po skončení účelu spracúvania Vaše údaje následne vymažeme. Takýto postup sú povinné dodržiavať aj osoby s nami spolupracujúce (t.j. príjemcovia Vašich osobných údajov).

A.5. Prenos osobných údajov do tretej krajiny alebo medzinárodnej organizácii

Vaše osobné údaje neplánujeme a ani nebudeme prenášať do tretích krajín či medzinárodným organizáciám. Ak by k tomu malo dôjsť, tak Vás na to vopred upozorníme a urobíme to iba po tom, čo budú splnené prísne podmienky za účelom zabezpečenia ochrany Vašich osobných údajov (bližšie uvedené v článku 44 až 50 Nariadenia).

B) Ďalšie informácie pre dotknutú osobu

B.1. Doba uchovávania osobných údajov alebo kritériá na jej určenie

Doba uchovávania Vašich osobných údajov závisí od toho, na aký účel ste nám údaje poskytli. (Účel spracúvania osobných údajov – viď vyššie v bode A.3. týchto Pravidiel).

Ak je účelom spracúvania vybavenie Vašej objednávky (bod A.3.a), tieto údaje aktívne spracúvame len do vybavenia Vašej objednávky. Následne sú archivované pre prípad daňovej kontroly po dobu maximálne 10 rokov od uskutočnenia zdaniteľného plnenia. Oprávnenie spracúvať osobné údaje je dané v prípade ak je to nevyhnutné na preukazovanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov.

Ak je účelom spracúvania Vaša registrácia a používanie vernostných výhod (bod A.3.b), tieto údaje spracúvame iba po dobu kým máme od Vás udelený súhlas. Po odvolaní Vášho súhlasu, môžeme tieto údaje archivovať iba v prípade, že by to bolo nutné na ochranu našich záujmov. Napríklad, ak by z dôvodu poskytnutia vernostnej zľavy a Vami následne uplatneného nároku v súdnom konaní bolo potrebné preukazovať, že ste boli členom vernostného programu a na akú zľavu ste mali nárok. Oprávnenie spracúvať osobné údaje je dané v prípade ak je to nevyhnutné na preukazovanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov. Ak však nezačnete žiadne súdne či iné konanie, tak tieto údaje o Vás môžeme archivovať najviac 3 a pol roka od zániku Vášho členstva vo vernostnom programe.

Ak je účelom spracúvania zasielanie reklamných informácií (bod A.3.c), tieto údaje spracúvame iba po dobu kým máme od Vás na to udelený súhlas. Po odvolaní Vášho súhlasu sme povinní bezodkladne, najneskôr do jedného mesiaca od odvolania súhlasu, všetky Vaše osobné údaje spracúvané na daný účel vymazať.

Pre účel spracúvania zisťovanie Vašej spokojnosti s našimi službami v rámci programu Overené zákazníkmi (bod A.3.d), spracúvame Vaše údaje po dobu najviac jeden rok od použitia našich služieb. V prípade ak uplatníte svoje právo namietať proti zasielaniu e-mailového dotazníka na účely priameho marketingu, tak Vaše údaje prestaneme spracúvať najneskôr do jedného mesiaca od doručenia Vašej námietky.

B.2. Existencia práv uplatňovaných voči prevádzkovateľovi

Ako dotknutá osoba máte v zmysle Nariadenia množstvo práv, ktoré môžete podľa Vášho uváženia voči nám uplatňovať a požadovať ich plnenie. Jedná sa o tieto práva:

 • a) právo požadovať od prevádzkovateľa prístup k osobným údajom týkajúcim sa dotknutej osoby,
 • b) právo na opravu osobných údajov,
 • c) právo na vymazanie osobných údajov (právo „na zabudnutie“),
 • d) právo na obmedzenie spracúvania,
 • e) právo namietať proti spracúvaniu,
 • f) právo na prenosnosť údajov.

Všetky tieto práva sú podrobne vysvetlené v časti C týchto Podmienok spracúvania osobných údajov nižšie.

B.3. Právo kedykoľvek súhlas odvolať

V prípadoch, kedy o Vás spracúvame osobné údaje na základe Vami udeleného súhlasu (t.j. pre účely podľa bodov A.3.b) a A.3.c) týchto Pravidiel), máte právo kedykoľvek svoj súhlas odvolať. Odvolanie Vášho súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania založeného na súhlase udelenom pred jeho odvolaním. Teda aj keď nám súhlas odvoláte, tak úkony vykonávané do odvolania Vášho súhlasu sme vykonávali oprávnene.

B.4. Právo podať sťažnosť dozornému orgánu

Pokiaľ sa domnievate, že boli porušené Vaše práva uvedené v týchto Pravidlách alebo v Nariadení, máte právo podať sťažnosť na dozorný orgán, ktorým je Úrad na ochranu osobných údajov SR.

B.5. Povinnosť alebo možnosť poskytnúť osobné údaje

Pre vybavenie Vašich objednávok (účel v zmysle bodu A.3.a) Pravidiel) nevyhnutne potrebujeme, aby ste nám o sebe poskytli osobné údaje, bez ktorých nevieme objednávku vybaviť. Ak nám nechcete tieto osobné údaje poskytnúť, tak Vám žiaľ nevieme riadne dodať objednaný tovar.

Naopak, pre evidovanej Vašej osoby ako člena vernostného programu a pre zasielanie reklamných informácií (účely v zmysle bodu A.3.b) a A.3.c) nie ste povinní nám Vaše osobné údaje poskytovať. Môžeme ich spracúvať iba na základe Vášho súhlasu, ktorý nám môžete ale nemusíte udeliť. Zároveň ste oprávnení nám ho kedykoľvek odvolať.

B.6. Existencia automatizovaného rozhodovania vrátane profilovania

Pri spracúvaní Vašich osobných údajov pre účely vernostného programu a pre zasielanie reklamných informácií (účely v zmysle bodu A.3.b) a A.3.c), vykonávame profilovanie Vašej osoby. Profilovanie znamená automatizované spracúvanie osobných údajov, ktoré spočíva v tom, že osobné údaje týkajúce sa fyzickej osoby sa použijú na vyhodnotenie jej určitých osobných znakov alebo charakteristík. Slúži nám to na prispôsobenie webstránky pre Vaše potreby. V rámci profilovania je Vám zobrazovaný obsah, ktorý by Vás mohol zaujímať a pri zasielaní reklamy Vám zasielame reklamu relevantnú pre Vás. Dôsledkom takéhoto spracúvania je efektívnejší poskytovanie informácií pre Vás, ktoré Vám uľahčujú používanie našej webstránky a nakupovanie.

C) Vaše práva dotknutej osoby voči prevádzkovateľovi

C.1. Právo požadovať od prevádzkovateľa prístup k osobným údajom týkajúcim sa dotknutej osoby

Ako dotknutá osoba máte právo žiadať od nás potvrdenie o tom, či sa spracúvajú osobné údaje, ktoré sa Vás týkajú, a ak tomu tak je, máte právo získať prístup k týmto osobným údajom a tieto informácie:

 • a) účely spracúvania;
 • b) kategórie dotknutých osobných údajov;
 • c) príjemcovia alebo kategórie príjemcov, ktorým boli alebo budú osobné údaje poskytnuté, najmä príjemcovia v tretích krajinách alebo medzinárodné organizácie;
 • d) ak je to možné, predpokladaná doba uchovávania osobných údajov alebo, ak to nie je možné, kritériá na jej určenie;
 • e) existencia práva požadovať od prevádzkovateľa opravu osobných údajov týkajúcich sa dotknutej osoby alebo ich vymazanie alebo obmedzenie spracúvania, alebo práva namietať proti takémuto spracúvaniu;
 • f) právo podať sťažnosť dozornému orgánu;
 • g) ak sa osobné údaje nezískali od dotknutej osoby, akékoľvek dostupné informácie, pokiaľ ide o ich zdroj;
 • h) existencia automatizovaného rozhodovania vrátane profilovania uvedeného v článku 22 ods. 1 a 4 Nariadenia a v týchto prípadoch aspoň zmysluplné informácie o použitom postupe, ako aj význame a predpokladaných dôsledkoch takéhoto spracúvania pre Vás ako dotknutú osobu.
 • Všetky tieto informácie sme Vám poskytli častiach A a B týchto Podmienok spracúvania osobných údajov. Ak Vám niečo z toho nie je zrejmé, neváhajte nás kontaktovať.
 • Ak sa osobné údaje prenášajú do tretej krajiny alebo medzinárodnej organizácii, dotknutá osoba má právo byť informovaná o primeraných zárukách podľa článku 46 Nariadenia týkajúcich sa prenosu. Vo Vašom prípade nie je vykonávaný prenos údajov do tretej krajiny alebo medzinárodnej organizácii.
 • Ako prevádzkovateľ sme povinní Vám poskytnúť kópiu osobných údajov, ktoré sa spracúvajú. Za akékoľvek ďalšie kópie, o ktoré požiadate, Vám môžeme účtovať primeraný poplatok zodpovedajúci administratívnym nákladom. Ak podáte žiadosť elektronickými prostriedkami, informácie sa Vám poskytnú v bežne používanej elektronickej podobe, pokiaľ ste nepožiadali o iný spôsob. Toto Vaše právo získať kópiu nesmie mať nepriaznivé dôsledky na práva a slobody iných.

C.2. Právo na opravu osobných údajov

Ako dotknutá osoba máte právo na to, aby sme bez zbytočného odkladu opravili nesprávne osobné údaje, ktoré sa Vás týkajú. So zreteľom na účely spracúvania máte právo na doplnenie neúplných osobných údajov, a to aj prostredníctvom poskytnutia doplnkového vyhlásenia.

C.3. Právo na vymazanie osobných údajov (právo „na zabudnutie“)

Ako dotknutá osoba máte právo dosiahnuť u nás bez zbytočného odkladu vymazanie osobných údajov, ktoré sa Vás týkajú. Pričom my ako prevádzkovateľ sme povinní bez zbytočného odkladu vymazať osobné údaje, ak je splnený niektorý z týchto dôvodov:

 • a) osobné údaje už nie sú potrebné na účely, na ktoré sa získavali alebo inak spracúvali;
 • b) dotknutá osoba odvolá súhlas, na základe ktorého sa spracúvanie vykonáva, podľa článku 6 ods. 1 písm. a) Nariadenia alebo článku 9 ods. 2 písm. a) Nariadenia, a ak neexistuje iný právny základ pre spracúvanie;
 • c) dotknutá osoba namieta voči spracúvaniu podľa článku 21 ods. 1 Nariadenia a neprevažujú žiadne oprávnené dôvody na spracúvanie alebo dotknutá osoba namieta voči spracúvaniu podľa článku 21 ods. 2 Nariadenia;
 • d) osobné údaje sa spracúvali nezákonne;
 • e) osobné údaje musia byť vymazané, aby sa splnila zákonná povinnosť podľa práva Únie alebo práva Slovenskej republiky;
 • f) osobné údaje sa získavali v súvislosti s ponukou služieb informačnej spoločnosti podľa článku 8 ods. 1 Nariadenia.

Ak sme zverejnili osobné údaje a podľa niektorej z vyššie uvedených podmienok sme povinní vymazať osobné údaje, so zreteľom na dostupnú technológiu a náklady na vykonanie opatrení sme povinní podniknúť primerané opatrenia vrátane technických opatrení, aby sme informovali prevádzkovateľov, ktorí vykonávajú spracúvanie osobných údajov, že ste nás žiadali, aby sme vymazali všetky odkazy na tieto osobné údaje, ich kópiu alebo repliky.

Vyššie uvedené odseky sa neuplatňujú, pokiaľ je spracúvanie potrebné:

 • a) na uplatnenie práva na slobodu prejavu a na informácie;
 • b) na splnenie zákonnej povinnosti, ktorá si vyžaduje spracúvanie podľa práva Únie alebo práva členského štátu, ktorému prevádzkovateľ podlieha, alebo na splnenie úlohy realizovanej vo verejnom záujme alebo pri výkone verejnej moci zverenej prevádzkovateľovi;
 • c) z dôvodov verejného záujmu v oblasti verejného zdravia v súlade s článkom 9 ods. 2 písm. h) a i) Nariadenia, ako aj článkom 9 ods. 3 Nariadenia;
 • d) na účely archivácie vo verejnom záujme, na účely vedeckého alebo historického výskumu či na štatistické účely podľa článku 89 ods. 1 Nariadenia, pokiaľ je pravdepodobné, že právo na vymazanie uvedené v prvom odseku tejto časti, znemožní alebo závažným spôsobom sťaží dosiahnutie cieľov takéhoto spracúvania, alebo
 • e) na preukazovanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov.

 

C.4. Právo na obmedzenie spracúvania

Ako dotknutá osoba máte právo na to, aby sme (ako prevádzkovateľ) obmedzili spracúvanie, pokiaľ ide o jeden z týchto prípadov:

 • a) dotknutá osoba napadne správnosť osobných údajov, a to počas obdobia umožňujúceho prevádzkovateľovi overiť správnosť osobných údajov;
 • b) spracúvanie je protizákonné a dotknutá osoba namieta proti vymazaniu osobných údajov a žiada namiesto toho obmedzenie ich použitia;
 • c) prevádzkovateľ už nepotrebuje osobné údaje na účely spracúvania, ale potrebuje ich dotknutá osoba na preukázanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov;
 • d) dotknutá osoba namietala voči spracúvaniu podľa článku 21 ods. 1 Nariadenia, a to až do overenia, či oprávnené dôvody na strane prevádzkovateľa prevažujú nad oprávnenými dôvodmi dotknutej osoby.
 • 2.Ak sa spracúvanie obmedzilo podľa odseku 1 vyššie, takéto osobné údaje sa s výnimkou uchovávania spracúvajú len so súhlasom dotknutej osoby alebo na preukazovanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov, alebo na ochranu práv inej fyzickej alebo právnickej osoby, alebo z dôvodov dôležitého verejného záujmu Únie alebo členského štátu.
 • 3.Dotknutú osobu, ktorá dosiahla obmedzenie spracúvania podľa odseku 1 vyššie, prevádzkovateľ informuje pred tým, ako bude obmedzenie spracúvania zrušené.

C.5. Právo namietať proti spracúvaniu

 1. Ako dotknutá osoba máte právo kedykoľvek namietať z dôvodov týkajúcich sa Vašej konkrétnej situácie proti spracúvaniu osobných údajov, ktoré sa Vás týka, ak je toto spracúvanie vykonávané na základe článku 6 ods. 1 písm. e) alebo f) Nariadenia. Teda v prípadoch kedy:
 • je spracúvanie nevyhnutné na splnenie úlohy realizovanej vo verejnom záujme alebo pri výkone verejnej moci zverenej prevádzkovateľovi, alebo
 • je spracúvanie nevyhnutné na účely oprávnených záujmov, ktoré sleduje prevádzkovateľ alebo tretia strana, s výnimkou prípadov, keď nad takýmito záujmami prevažujú záujmy alebo základné práva a slobody dotknutej osoby, ktoré si vyžadujú ochranu osobných údajov, najmä ak je dotknutou osobu dieťa.

Taktiež môžete namietať proti profilovaniu založenému na uvedených ustanoveniach. V takom prípade nesmieme ďalej spracúvať Vaše osobné údaje, pokiaľ nepreukážeme nevyhnutné oprávnené dôvody na spracúvanie, ktoré prevažujú nad Vašimi záujmami, právami a slobodami, alebo dôvody na preukazovanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov.

 1. Ak sa osobné údaje spracúvajú na účely priameho marketingu, máte právo kedykoľvek namietať proti spracúvaniu osobných údajov, ktoré sa Vás týka, na účely takéhoto marketingu, vrátane profilovania v rozsahu, v akom súvisí s takýmto priamym marketingom.
 2. Ak budete namietať voči spracúvaniu na účely priameho marketingu, Vaše osobné údaje už na také účely nesmieme spracúvať.
 3. Týmto Vás ako dotknutú osobu výslovne upozorňujeme na právo namietať proti spracúvaniu (vrátane práva namietať proti profilovaniu) uvedenom v odsekoch 1 a 2 vyššie.
 4. V súvislosti s používaním služieb informačnej spoločnosti a bez ohľadu na smernicu 2002/58/ES môže dotknutá osoba uplatňovať svoje právo namietať automatizovanými prostriedkami s použitím technických špecifikácií.
 5. Ak sa osobné údaje spracúvajú na účely vedeckého alebo historického výskumu či na štatistické účely podľa článku 89 ods. 1 Nariadenia, dotknutá osoba má právo namietať z dôvodov týkajúcich sa jej konkrétnej situácie proti spracúvania osobných údajov, ktoré sa jej týka, s výnimkou prípadov, keď je spracúvanie nevyhnutné na plnenie úlohy z dôvodov verejného záujmu.

C.6. Právo na prenosnosť údajov

Podstatou tohto práva je, že nás môžete požiadať, aby sme všetky osobné údaje, ktoré o Vás spracúvame, poskytli inému prevádzkovateľovi v technicky prijateľnej forme.

1 .Teda ako dotknutá osoba máte právo získať osobné údaje, ktoré sa Vás týkajú a ktoré ste nám poskytli, v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte a máte právo preniesť tieto údaje ďalšiemu prevádzkovateľovi bez toho, aby sme Vám bránili, ak:

 • a) sa spracúvanie zakladá na súhlase podľa článku 6 ods. 1 písm. a) Nariadenia alebo článku 9 ods. 2 písm. a) Nariadenia, alebo na zmluve podľa článku 6 ods. 1 písm. b) Nariadenia, a
 • b) ak sa spracúvanie vykonáva automatizovanými prostriedkami.
 1. Dotknutá osoba má pri uplatňovaní svojho práva na prenosnosť údajov podľa odseku 1 vyššie právo na prenos osobných údajov priamo od jedného prevádzkovateľa druhému prevádzkovateľovi, pokiaľ je to technicky možné.
 2. Uplatňovaním práva uvedeného v odseku 1 tohto článku vyššie nie je dotknutý článok 17 Nariadenia. Uvedené právo sa nevzťahuje na spracúvanie nevyhnutné na splnenie úlohy realizovanej vo verejnom záujme alebo pri výkone verejnej moci zverenej prevádzkovateľovi.
 3. Právo uvedené v odseku 1 nesmie mať nepriaznivé dôsledky na práva a slobody iných.
D) Iné práva a pravidlá pri spracúvaní osobných údajov

D.1. Osobné informácie pri platbách za tovar cez elektronické bankovníctvo

Ak na zaplatenie tovaru v našom internetovom obchode využívate niektorú z verzii ponúkaného elektronického bankovníctva, neprichádzame do kontaktu so žiadnymi údajmi ako sú prihlasovacie údaje. Platby sú realizované priamo na stránkach banky. Tá nám poskytne informáciu o úspešnosti platby a Vaše meno a číslo účtu, aby sme vedeli identifikovať platbu.

D.2. Zaobchádzanie s osobnými údajmi

Osobné údaje chránime pred ich poškodením, zničením, stratou, zmenou, neoprávneným prístupom a sprístupnením, poskytnutím alebo zverejnením ako aj pred akýmikoľvek inými neprípustnými spôsobmi spracúvania. Osobné údaje spracovávame v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi, najmä v súlade s Nariadením a tiež v súlade s dobrými mravmi. Osoby, ktoré prídu do kontaktu s osobnými údajmi, sú vopred oboznámené s tým ako ich majú spracovať a sú poučené o povinnosti zachovávať dôvernosť údajov.

D.3. Správnosť osobných údajov

Osobné údaje, ktoré nám poskytujete musia byť správne. V prípade ak zistíte, že ste nám poskytli nesprávny údaj alebo ak dôjde k zmene Vašich osobných údajov, tieto skutočnosti nám prosím oznámte. Vaše údaje budeme spracovávať správne a v prípade zmeny, ich budeme aktualizovať.

D.4. Odstránenie osobných údajov

Vaše údaje môžete zmeniť v nastaveniach Vášho konta po prihlásení. Ak chcete odstrániť všetky vaše osobné údaje, musíte si zrušiť vaše konto. Ak chcete zrušiť Vaše konto, napíšte nám na E-mail.

D.5. Použitie cookies

Internetové stránky prevádzkované spoločnosťou Interiér Invest, s.r.o. používajú cookies a podobné technológie, pre poskytnutie lepších služieb svojim zákazníkom. Tento dokument vysvetľuje, čo sú cookies, ako ich stránky používajú a ako môžete používanie ovplyvniť Vy.

Čo sú cookies?

Cookies sú zvyčajne malé textové súbory, ktoré sú vytvorené prehliadanou internetovou stránkou a uložené vo Vašom zariadení (napr. Váš počítač, smartfón, tablet alebo iné zariadenie, z ktorého pristupujete na internetovú stránku). Táto informácia môže znieť desivo, nebojte sa však. Informácie používame výhradne na zlepšenie poskytovaných služieb.

 

Použitie cookies na stránkach

Cookies, ktoré používame, môžeme rozdeliť do niekoľkých skupín. Slúžia na:

 • zabezpečenie základnej funkčnosti
 • zabezpečenie rozšírenej funkčnosti
 • monitorovanie a analýzu

Nevyhnutné cookies zabezpečujú základnú funkčnosť internetovej stránky / internetového obchodu. Umožňujú napríklad užívateľom prihlásiť sa alebo vkladať produkty do nákupného košíka. Jedná sa o cookies, ktoré sú používané jadrom nášho systému. Bez týchto cookies, by ste si naše stránky nevedeli prezerať.

Rozšírená funkčnosť - cookies, ktoré zabezpečujú jednoduchšie prehliadanie stránok. Umožňujú nám pamätať si vaše preferencie, ako je napríklad zatvorenie plávajúceho okna. Pomocou nich môžeme poskytovať online chat.

Ako môžete ovplyvniť používanie cookies?

Väčšina internetových prehliadačov štandardne umožňuje používať tieto súbory. Súbory cookies je možné vymazať, zakázať ich uchovávanie alebo povoliť uchovávanie pre konkrétne lokality.
Nižšie uvádzame odkazy na články, o možnostiach nastavenia politiky používania cookies v najobľúbenejších prehliadačoch . Upozorňujeme Vás ale, že zakázaním používania súborov cookies na našich intenetových stránkach, stratíte prístup k určitým funkciám alebo oblastiam jednotlivých webov (nákupný košík, prihlásenie, …).

 

WebShop System